Výzva přihlížejícím modelářům, aneb máš již svoji Vosu? verze 3.13 – 21.05.2013, ve znění 4.03 - 26.5.2014

 

VĚTRONĚ klasické konstrukce – bez použití kosmických stavebních prvků, normálních rozměrů ale i „jakýchkoliv napěněných kuliček“

 

1. Definice

Model větroně, klasické celodřevěné konstrukce, řízený rádiem u nichž počet dálkově řízených prvků není omezen. Česky - změřit svoje síly s modely v dovednosti STAVĚT, PLACHTIT a současně i PŘISTÁT v daném čase a místě!

2. Charakteristika modelu

Model musí být klasické celodřevěné konstrukce, bez viditelného použití prvků moderních technologií (uhlík, laminát, plasty apod.). Výjimkou předchozí věty jsou pouze součásti rádiového vybavení, náhonů a pohonů kormidel.  Omezena je pouze velikost plochy křídla, stanovená na max. velikost 14dm2. Koncové oblouky křídel se počítají jako plocha definovaná šířkou a délkou, tzn. bez ohledu na jejich tvar se musí vejít do celkové plochy o půdorysu obdélníku celkové plochy stanovené (aby se zamezilo spekulacím a přepočítávání nepravidelných tvarů, z toho si může každý odvodit půdorys, např. 1/2 ze 14 =7; (1,3hloubka * 5,38polorozpětí = 6,99). Soutěžící smí použít k soutěži max. 2 modely. Doporučená předloha je model VOSA, jehož autorem je Radoslav Čížek, jakákoliv verze, a to v původní navržené velikosti. Model, nebo jeho část, který má být v soutěži použit poprvé, musí schválit Odborná komise, která schválí jeho způsobilost pro účast v soutěži před prvním použitím. Soutěžící, který se chystá použít model, nebo jeho část poprvé, podá žádost o schválení včas a předem. Model, nebo jeho část, Odborná komise schvaluje pouze jedenkrát. Odbornou komisi jmenuje pořadatel, zápis o způsobilosti se zaznamená do časoměřičské listiny soutěže, než bude model nebo jeho část poprvé použit. Plochy modelu  se nedoporučuje zvětšovat na shora uvedenou hranici, tzn. hraniční rozměr plochy. (Odborná komise je povinna použít kalibrované certifikované měřidlo, zajištěné na náklady soutěžícího, případně takový model odešle do státní certifikované zkušebny). Protest ostatních soutěžících může vyvolat v očích rádoby zlepšovatelů slzy a celkové zklamání, nepřipuštěním do soutěže a anulováním výsledku! (Toníku ty ty ty!!!)

3. Počet letů

Soutěžící má právo na čtyři soutěžní lety v jednom letovém kole. Počet letových kol je alespoň 2 pro jednu soutěž, celkový počet letových kol však stanoví organizátor jednotlivé soutěže.

4. Definice pokusu

Za pokus se považuje vypuštění modelu z ruky pilota nebo pomocníka.

5. Opakování letu

Nebyl-li let hodnocen vinou rozhodčích má soutěžící právo na nový pokus.

6. Hodnocení

        a) Doba letu a měření času.

Maximální doba letu je 300 sekund (5 minut). Měří se od okamžiku uvolnění modelu od vlečného startovacího zařízení. Model má přistát v uvedeném časovém limitu. Nestane-li se tak, odečítá se za každou započatou sekundu jedna trestná sekunda až do uplynutí měřeného času 420 sekund..................... sekundy jsou jednotky, určující hodnotu dosaženého pořadí (body).

         b) Přistání

Soutěžní let je hodnocen tehdy, přistane-li model do vytyčeného kruhu pro přistání o průměru 30m, a započítá se tehdy, když model zůstane (zastaví se) ve vytyčeném kruhu. Ve vytyčeném kruhu musí být model svojí větší částí, ve sporných případech může být podán protest. Nestane-li se tak, čas za takový let se škrtá a nezapočítává se. V takovém případě nevzniká nárok na nový pokus.

       c) Pořadí soutěžících

c1) Výsledky a pořadí se stanoví součtem bodů ze všech započítávaných letů (tří lepších letů). Nejhorší čas se škrtá. Soutěžícímu s maximálním dosaženým časem (tzn. 300) se přidělí tolik bodů, kolik soutěžících se daného kola účastní. Dalším soutěžícím s následným nižším dosaženým časem sestupně se přidělí vždy o 1 bod méně, tak, že poslední dostane 1 bod. 

c2) Dosažené body z jednotlivých letových kol se sčítají. Pořadí soutěžících z jednotlivé soutěže určuje součet dosažených bodů. Soutěžícímu s maximálním počtem bodů se přidělí tolik bodů, kolik soutěžících se dané soutěže účastní. Dalším soutěžícím s následným nižším dosaženým časem sestupně se přidělí vždy o 1 bod méně, tak, že poslední dostane 1 bod.

c3) Při shodnosti výsledku dvou nebo více soutěžících na předních místech se stanoví jejich pořadí rozlétáváním. Nelze-li rozlétávání uskutečnit, stanoví se pořadí celkovým součtem bodů. Pokud i takový součet bodů je shodný, stanoví se pořadí podle výsledku letu v posledním kole.

c4) Rozlétávání musí být zahájeno co nejdříve po ukončení soutěžních letů. Při rozlétávání má soutěžící jediný pokus.

c5) Celkové hodnocení: Pořadí je stanoveno součtem výsledných bodů z jednotlivých samostatných soutěží. V případě, že je součet bodů shodný, stanoví se pořadí podle součtu skutečně dosažených bodů (časů). Pokud i takový součet bodů je shodný, stanoví se pořadí podle výsledků v posledním letovém kole.  

7. Počet pomocníků

Je povolen jeden pomocník. Ovládat řízení modelu však může jedině sám soutěžící.

8. Vzlet modelu

a) Je doporučený vzlet katapultem, jehož celková délka v nenapjatém stavu je nejvíce 125 metrů, z toho nejvíce 50 metrů smí tvořit pružná část. Praporek nebo padák musí být tak velký, aby byl dobře viditelný. Při katapultovém vzletu musí být konec vlečného zařízení pevně ukotven v zemi. Pokud vypnutí není dobře viditelné, let není časoměřiči hodnocen. Na soutěži je možné použít jenom jeden katapult, který používají postupně všichni soutěžící.

b) Model vzlétá z ruky pilota nebo jeho pomocníka i pomocí vlečné šňůry dlouhé nejvíce 100 metrů. Soutěžící, který zvolí tuto variantu, zajistí start i ostatním soutěžícím tímto způsobem. Tento způsob startu je povolen, souhlasí-li s ním všichni startující.

c) Kratší katapult nebo vlečná šňůra, než je uvedeno v bodech a) a b) jsou povoleny.

9.Klouzavý let

Měření klouzavého letu začíná od okamžiku uvolnění modelu od vlečného zařízení a končí prvním dotykem modelu se zemí, nebo jinou pevnou překážkou spojenou se zemí.

10. Organizace vzletu

Vzlety probíhají podle pořadí vyhlášeného pořadatelem buď jednotlivě nebo ve skupinách vhodně sestavených podle kmitočtu vysílačů. Pořadí je proměnné podle vzájemné dohody.  

11. Povinnosti soutěžícího

V průběhu vzletu i soutěžního letu se musí soutěžící zdržovat v blízkosti přistávacího kruhu - nejdále 20 m. Je povinen uposlechnout pokynu startéra a ihned ohlásit případné odstoupení od soutěže. Soutěžící, který vypustí model pro potřebu měřeného letu této soutěže v jakémkoliv kole, automaticky potvrzuje svůj souhlas s úplnou znalostí a respektováním těchto pravidel. Povinností soutěžících je se včas se předem seznámit se s případnými změnami pravidel.

12. Anulování letu

Let se zapíše s nulovým výsledkem, ztratí-li model v průběhu soutěžního letu jakoukoli svoji část (kromě ztráty součásti při přistávání po dotyku se zemí), nebo přistane-li model mimo vytyčený přistávací kruh.

13. Měření času

Doba letu se měří stopkami. Naměřený čas se zaokrouhluje na celou sekundu dolů. Časoměřič je povinen vyhnout se přistávajícímu modelu a zapsat naměřené údaje o letu a přistání.

14. Časoměřiči

Všichni účastníci soutěžního létání jsou současně jmenováni do funkce časoměřičů! Soutěžící, kteří zrovna neprovádí soutěžní let, se podílejí svojí účastí na asistenci jmenovaným časoměřičům a podřizují se jejich povelům, aby průběh soutěže měl potřebný časový spád! Časoměřič informuje soutěžícího od 240 sekundy až do konce měřeného času letu o změřeném čase vždy po 10 sekundách.

15. Technické podmínky soutěže

Soutěž se uskutečňuje podle předem stanoveného kalendáře, který je obvykle sestaven na konci předchozí sezóny. Soutěž se uskuteční tehdy, jsou-li pro její zahájení podmínky, umožňující její provedení. Za nemožné pro provedení soutěže je možné považovat případy: déšť, vichřice, nezpůsobilý terén, v kterém nelze umístit startovací zařízení a nebo jiný vliv Vyšší moci, zde nepopsaný. V těchto případech je obvykle termín přesunut o 1 týden později, nebo může být i zrušen, nebo operativně jinak upřesněn. Soutěž není veřejná, ale případným vážným zájemcům může být umožněna účast na základě předchozí písemné dohody, např. i elektronicky. O takových skutečnostech jsou ostatní soutěžící informováni elektronicky předem, s možností se k takové situaci vyjádřit se, nejpozději však v době plánovaného zahájení soutěže.

16. Výsledky

Průběžné výsledky a celkové pořadí  budou průběžně zveřejněny na webové adrese www.rc-letani.cz/data/souteze.htm (už to začalo, není to jednoduché, a někteří odpadli již během jediné soutěže! Na Královskou kategorii prostě neměli!)

17. Pořadatel je oprávněn variantně doplnit shora uvedené znění těchto pravidel s přihlédnutím k oprávněným připomínkám soutěžících. Pořadatel se přiklání ke zjednodušení pravidel, a ne k jejich komplikované složitosti, s přihlédnutím ke skutečnosti, že soutěž je určena kamarádům pro zábavu! Věcné ceny se za jakékoliv umístění neudělují, a nevzniká na takové žádný nárok.   

Rudolf Brym, Pavel Roman, vyzyvatelé.

top - nahoru

[CNW:Counter] --

Rudolf Brym, Brno. Založeno 2001

Přečtěte si podmínky Creative Commons License - non commercial

 

 

 

 

 

 

 

ÚvodPočasí Předpověď  Fotogalerie  Vosa TeamTipy a TrikySoutěžeOdkazy